Tra cứu thông tin thuốc Chuyên khoa tâm thần
- Acdril - Nhấn tại đây !
- Amineptin 100, 200mg (Survector -đã cấm sử dụng)
- Amoxapin 150, 300 (Moxadin, Asendin)
- Athymil 10mg, 60mg - Nhấn tại đây !
- Atrium 100mg, 300mg - Nhấn tại đây !
- Bupropiron 300mg
- Buspar 10mg ()- Nhấn tại đây !
- Cetoglutaran - Nhấn tại đây !
- Chlorprothixène (Taractan) - Nhấn tại đây !
- Clomipramin 50, 150mg (Anafranil)
- Covantin - Nhấn tại đây !
- Cyamemazine (Tercian) - Nhấn tại đây !
- Cytotec 200mg - Nhấn tại đây !
- Depanyl 100mg - Nhấn tại đây !
- Deroxat 20mg - Nhấn tại đây !
- Desipramin 150, 250mg (Pertofrane, Norpramine)
- Dimexiptylin 75, 150mg (Deparon)
- Dipenzepin (Noveril 80mg+Ecatril 240mg)
- Dipiperon 400mg - Nhấn tại đây !
- Dosulepin 150, 300 (Metapramin, Prothiaden)
- Doxepin 150, 300 (Quitaxon, Sinequan, Adapin)
- Droperidol (Droleptan) - Nhấn tại đây !
- Felbamate (Felbatol) Thuốc chống động kinh
- Fipexide 200, 600mg (Vigilor)
- Floxyfral 100mg () - Nhấn tại đây !
- Fluoxamine 50, 300mg (Floxyfral, Duphar, Floxyfran)
- Imipramin 50, 200mg (Topranil )
- Imovane 7,5mg () - Nhấn tại đây !
- Indopane 20, 80mg
- Iprazide 75, 200mg
- Iproniazide 100, 150mg (Marsilide, Ipronid)
- Lamotrigine (Lamictal) Thuốc chống động kinh
- Levetiracetam (Keppra) Thuốc chống động kinh
- Limbitrol 12, 37 (Amitriptylin 12,5+Chlodiazepoxit 5mg)
- Loxapine (Loxapax 25mg) - Nhấn tại đây !
- Malanmide 50, 300mg (Mianmide)
- Maprotylin 50, 150 (Ludiomin)
- Medifoxamin 50, 150mg (Cledial)
- Metapramin 50, 300 (Timaxel)
- Microsol () - Nhấn tại đây !
- Molindole () - Nhấn tại đây !
- Motival 10, 30 (Nortriptylin 10mg+Perphenazin 0,5mg)
- Mutanxion 10, 30 (Amitriptylin 10mg+ Perphenazine 4mg)
- Mutasplin 25, 75mg (Amitriptylin 25mg+Perphenazine 2mg)
- Myanserin 30, 90 (Athymil)
- Nialamide 150, 200mg (Niamide, Niamil, Nuredal, Surgex)
- Noctamide 2mg () - Nhấn tại đây !
- Nomifensine 75, 100mg (Alival)
- Nortriptyline 50, 150 (Altiler, Psychostyl, Aventyl, Palmelor)
- Olmifon 300mg () - Nhấn tại đây !
- Opipramal 150, 250mg (Insidon)
- Oxaflozane 15, 30mg (Conflictan)
- Oxcarbamazepin (Trileptal) Thuốc chống động kinh
- Phenelzin (Nardil)
- Pimozide (Orap) - Nhấn tại đây !
- Pipotiazine (Piportil) - Nhấn tại đây !
- Pregabalin (Lyrica) Thuốc chống động kinh
- Propericiazine (Neuleptil) - Nhấn tại đây !
- Propizepin 150, 400 (Vagran)
- Protriptylin 20, 40mg (Concordine, Noxiptylin, Nogelan, Surmontil, Vivactil)
- Quinipramin 7, 10mg (Kinupril)
- Quitaxon 50mg () - Nhấn tại đây !
- Sultopride (Barnetil) - Nhấn tại đây !
- Teralithe 250mg () - Nhấn tại đây !
- Tercian 25mg, 40mg () - Nhấn tại đây !
- Thioproperazine (Majeptil) - Nhấn tại đây !
- Thiothixene (Navane) - Nhấn tại đây !
- Tiagabin (Gabitril) Thuốc chống động kinh
- Tianeptin 25, 50mg (Stablon)
- Tiapride (Tiapridal 100mg) - Nhấn tại đây !
- Toloxatone 200-600mg (Humoryl)
- Tranylcypromin 20, 30mg (Tycipril, Parnate)
- Trazodon 50, 300mg (Pragmazone, Pragmarel, Desyrel)
- Trifluoperazin (Terfluzine, Stelazine) () - Nhấn tại đây !
- Trimipramin 100 (Surmontil, Apo-Trimip, Rhotrimine)
- Triperidol () - Nhấn tại đây !
- Viloxazin 300, 600mg (Vivalan)
- Vivalan 300mg () - Nhấn tại đây !
- Zonisamide (Zonegran) Thuốc chống động kinh

+ Aleucin 500mg () - Nhấn tại đây
+ Alpovic 250mg (Valproic acid)- Nhấn tại đây
+ Amisulpirid (Solian, Sullivan, Gayax-400)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Amitriptylin (Laroxyl, Elavil, Triptyzol, Teperin) - Nhấn tại đây !
+ Anyfen (Dexibuprofen) - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)!
+ Apo-trihex (Trihexyphenydin, Danapha-Trihex 2, Artan, Trihex) - Nhấn tại đây !
+ Arcalion 200mg - Nhấn tại đây !
+ Artan 2 (Apo-trihex, Trihexyphenydin, Danapha-Trihex 2, Trihex) - Nhấn tại đây !
+ Atarax 25mg, 100mg - Nhấn tại đây !
+ Bertam (Piracetam + Cinnarizin) - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Betahistine 16mg- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Bidicozan () - Nhấn tại đây !
+ Carbamazepine (Cazerol, Tegretol)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Cavinton (Vilcetin) - Nhấn tại đây !
+ Cazerol (Carbamazepine, Tegretol)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Claritab- Nhấn tại đây !
+ Clonazepam- Nhấn tại đây !
+ Clopixol (Zuclopenthixol)- Nhấn tại đây !
+ Clopromazine (Aminazin, Lagactil,) - Nhấn tại đây
+ Clozapin 100mg (Lepigin)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Clozapine 100mg - Nhấn tại đây !
+ Cudip 400mg (Etodolac)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Cytan 50mg (Diacerein) - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)!
+ Dailis 10- Nhấn tại đây !
+ Daeshinpiram (Piracetam + Cinnarizin) - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Dailis 20- Nhấn tại đây !
+ Dalekine 200mg (Acid Valproic, Depakin, Valparin) - Nhấn tại đây !
+ Danapha-Trihex 2 (Trihexyphenydin, Apo-trihex, Artan, Trihex) - Nhấn tại đây !
+ Depakine 200mg (Acid Valproic, Dalekin, Valparin, Depakote) - Nhấn tại đây !
+ Depakine Chrono 500mg (Acid Valproic, Valparin, Depakote) - Nhấn tại đây !
+ Dexibuprofen (Anyfen)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)!
+ Diacerein 50mg (Cytan) - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)!
+ Diazepam 5mg (Seduxen, Valium) - Nhấn tại đây !
+ Diazepam ống 10mg (Seduxen) - Nhấn tại đây !
+ Docento 2mg (Risperidon)- Nhấn tại đây
+ Elavil (Amitriptylin, Laroxyl, Triptyzol, Teperin) - Nhấn tại đây !
+ Elcocef fort 500mg (Arginin hydroclorid)- Nhấn tại đây
+ Etodolac 400mg (Cudip)- Nhấn tại đây
+ Fluanxol (Flupentixol) - Nhấn tại đây !
+ Fluoxetin 20mg (Prozac)- Nhấn tại đây !
+ Flupentixol (Fluanxol) - Nhấn tại đây !
+ Fluphenazine (Moditen)- Nhấn tại đây !
+ Fonzylane 300mg () - Nhấn tại đây !
+ Gabapentin (Neurontin)- Nhấn tại đây !
+ Gayax-400 400mg (Solian, Amisulpirid, Sullivan)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Ginkgo Biloba 120mg (Koipy )- Nhấn tại đây !
+ Haloperidol 1,5 – 2mg (Hadol) - Nhấn tại đây !
+ Imovane (Zipiclone) - Nhấn tại đây !
+ Keppra 500mg (Levetiracetam, Levetral)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Klamentin () - Nhấn tại đây !
+ Koipy 120mg (Ginkgo biloba )- Nhấn tại đây
+ Laroxyl (Amitriptylin, Elavil, Triptyzol, Teperin) - Nhấn tại đây !
+ Lepigin 100mg (Clozapin)- Nhấn tại đây
+ Levetiracetam 500mg (Levetral, Keppra)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Levetral 500mg (Levetiracetam, Keppra)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Levomepromazin - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Levomepromazin 25 mg (Tisercin, Nozinan) - Nhấn tại đây !
+ Lilonton (Piracetam + Cinnarizin) - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Lithium () - Nhấn tại đây !
+ Luminal (Phenobarbital tiêm)- Nhấn tại đây !
+ Magnesium B6 () - Nhấn tại đây !
+ Melleril (Thioridazine) - Nhấn tại đây !
+ Melleril 50mg (Thioridazine) - Nhấn tại đây !
+ Moditen (Fluphenazine)- Nhấn tại đây !
+ Naatrapyl 1g- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Neurontin (Gabapentin)- Nhấn tại đây !
+ Noo-tropyl 400, 800mg (Nudipyl, Piracetam) - Nhấn tại đây !
+ Nozinan 100mg (Tisercin, Levomepromazin)- Nhấn tại đây !
+ Nudipyl 400, 800mg (Noo-tropyl, Piracetam) - Nhấn tại đây !
+ Nufotin (Fluoxetin, Prozac)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Olanxol (Olanzapin, zapnex) - Nhấn tại đây !
+ Olanzapin (Zapnex, Olanxol) - Nhấn tại đây !
+ Olanzapin (Zapnex, Olanxol) - Nhấn tại đây !
+ Olanzapin - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Oxcarbazepine 300mg (Trileptal)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Phenobarbital 10, 100mg () - Nhấn tại đây !
+ Phenobarbital 100mg - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Phenytoin 100mg ()- Nhấn tại đây !
+ Phezam (Piracetam + Cinnarizin) - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Philrogam 300mg - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Piracetam 1g - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Piracetam 400, 800mg (Noo-tropyl, Nudipyl,) - Nhấn tại đây !
+ Prozac (Fluoxetin)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Prozac 20mg (Fluoxetin)- Nhấn tại đây !
+ Reserpin - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Risdontab 2mg (Risperidon, Risperdal) - Nhấn tại đây !
+ Risperdal (Risperidon, Risdontab 2) - Nhấn tại đây !
+ Risperidon 2mg (Risdontab 2, Risperdal) - Nhấn tại đây !
+ Rotunda 30, 60mg (Stilux) - Nhấn tại đây !
+ Sedatab () - Nhấn tại đây !
+ Seduxen (Valium, Diazepam) - Nhấn tại đây !
+ Seduxen 5mg (Diazepam, Valium) - Nhấn tại đây !
+ Seduxen ống 10mg (Diazepam) - Nhấn tại đây !
+ Solian (Amisulpirid, Sullivan, Gayax-400)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Stagerin (Stugeron) - Nhấn tại đây !
+ Stilnox 10mg () - Nhấn tại đây !
+ Stilux 30, 60mg (Rotunda) - Nhấn tại đây !
+ Stresam 50mg - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Stresam 50mg - Nhấn tại đây !
+ Stugeron (Stagerin) - Nhấn tại đây !
+ Sullivan (Amisulpiride, Solian) - Nhấn tại đây !
+ Sullivan 100mg - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Sulpirid 50mg (Dogmatil) - Nhấn tại đây !
+ Sulpride 50mg - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Suntopirol 25mg (Topiramate, Topamax)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Tegretol (Carbamazepine, Cazerol)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Teperin (Amitriptylin, Laroxyl, Elavil, Triptyzol) - Nhấn tại đây !
+ Thelergil () - Nhấn tại đây !
+ Thioridazine (Melleril) - Nhấn tại đây !
+ Tisercin (Levomepromazin, Nozinan) - Nhấn tại đây !
+ Topamax 25mg (Suntopirol, Topiramate)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Topiramate 25mg (Suntopirol, Topamax)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Trihexyphenydin (Danapha-Trihex 2, Apo-trihex, Artan, Trihex) - Nhấn tại đây !
+ Trileptal 300mg (Oxcarbazepine)- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Triptyzol (Amitriptylin, Laroxyl, Elavil, Teperin) - Nhấn tại đây !
+ Valium (Seduxen, Diazepam) - Nhấn tại đây !
+ Valium 5mg (Seduxen, Diazepam) - Nhấn tại đây !
+ Valmagol 200mg- Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)
+ Valparin (Acid Valproic, Dalekin, Depakin)- Nhấn tại đây!
+ Valproic acid 250mg (Alpovic)- Nhấn tại đây !
+ Vilcetin 10mg (Cavinton) - Nhấn tại đây !
+ Vilcetin 5mg (Cavinton) - Nhấn tại đây !
+ Zapnex (Olanzapin, Olanxol) - Nhấn tại đây !
+ Zapnex (Olanzapin, Olanxol) - Nhấn tại đây !
+ Zipiclone (Imovane) - Nhấn tại đây !
+ Zuclopenthixol (Clopixol)- Nhấn tại đây !

MỘT SỐ CHUYÊN LUẬN SỬ DỤNG THUỐC

* Các thuốc chống co giật và an thần gây ngủ - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)!
* Các thuốc chông loạn thần - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)!
* Các thuốc chống trầm cảm 3 vòng - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)!
* Những điều cần để ý về thuốc Chống trầm cảm - Muốn xem nhấn tại đây!
* Sử dụng thuốc trong RL tuần hoàn não - Nhấn tại đây (BVTT thông tin thuốc)!

DSCKI. Trần Xuân Hương - Tổng hợp

In bản tin này

   Bản quyền © 2009 Khoa Duoc BVTT

   Xây dựng bởi - DS Trần Xuân Hương