Tin tức

Cán bộ – Viên chức Phòng Chỉ đạo tuyến

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp => Xin nhấn tại đây

2. Phòng Tổ chức Hành chính => Xin nhấn tại đây

3. Phòng Kế toán Tài chính => Xin nhấn tại đây

4. Phòng Điều dưỡng => Xin nhấn tại đây

5. Phòng Chỉ đạo tuyến => Xin nhấn tại đây

6. Khoa Dược => Xin nhấn tại đây

7. Khoa Khám bệnh => Xin nhấn tại đây

8. Khoa điều trị I => Xin nhấn tại đây

9. Khoa điều trị II => Xin nhấn tại đây

10. Khoa điều trị III => Xin nhấn tại đây

11. Khoa Thăm dò Chức năng – Xét nghiệm => Xin nhấn tại đây

12. Khoa Chống nhiễm khuẩn => Xin nhấn tại đây